Struktura obecního úřadu

Starostka

starosta@obecbrezno.cz

Řídí chod obce jako celku, podává všeobecné informace o obci, podnikání, záměry obce, zajišťuje a podává informace o průběhu investičních akcí, připravuje vyhlášky obce.

Místostarosta

mistostarosta@obecbrezno.cz

Zatupuje paní starostku v době její nepřítomnosti; zajišťuje činnost na úseku sil. hospodářství; provádí osvětu na úseku odpadového hospodářství; spolupracuje s technickým pracovníkem na údržbě obce, včetně osad, dle potřeby jej zastupuje a koordinuje jeho činnost.

Ekonom

ekonom@obecbrezno.cz

Vede účetnictví obce i organizační složky obce – MŠ, dohlíží na účetnictví příspěvkové organizace – ZŠ, vede evidenci všech poplatků (nájmy, místní poplatky, platby obyvatel a další).

Bytová referentka

pokladna@obecbrezno.cz

Vede agendu téměř 200 bytů, vydává nájemní smlouvy, sazby záloh na služby spojené s užíváním bytů, zajišťuje výměny zařizovacích předmětů a opravy bytového fondu. Vede evidenci obyvatel, přihlašování a odhlašování obyvatel, přidělování čísel popisných a evidenčních.

Administrativní pracovnice

asistent@obecbrezno.cz

Vede kompletní agendu datových schránek, Czech POINT, korespondenci obce, evidenci došlé a odeslané pošty. Vytváří podklady včetně úprav na internetových stránkách obce.

Pracovník pověřený správou majetku obce

technik@obecbrezno.cz

Uzavírá pracovní smlouvy, vede veřejně prospěšné práce, zabezpečuje proškolení BOZP pro zaměstnanci VPP, zajišťuje čistotu veřejných prostranství, odvoz velkoobjemového odpadu, drobnou údržbu bytů a majetku obce, umožňuje a eviduje výkon alternativních trestů. Podá informace o pozemcích celého správního území. Sleduje výkazy PHM u vozidel a sekaček.

Skip to content