Předpisy obce

Přehled nejdůležitějších předpisů

1. Ústava České republiky
2. Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění:
– zák č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)
– zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
– zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
– zák. č.  200/1990 Sb., o přestupcích
– zák.. č. 268/1949 Sb., o matrikách
– vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
– zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
– zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
– zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
– zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
– zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
– zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
– zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
– nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
– zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
– zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
– zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
– zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
– zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
– zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
– zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
– zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
– zák. č. 262/1994 Sb., o odměnách členů zastupitelstvech v obcích
– zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
– zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
– zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
– zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
– nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
– zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
– vyhl. MF č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
– zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
– zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
– vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
– obchodní zákon č. 513/1991 Sb.
– zákoník práce č. 65/1965 Sb.

Vyhlášky obce – PLATNÉ

Obecně závazná vyhláška, požární řád

OZV_pozarni_ rad_2022

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

OZV_2_2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV_1_2021

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

OZV_2_2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV_1_2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

OZV_1_2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/1995, o snížení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pro části obce Březno: Holetice, Denetice, Kopeček

OZV_1_2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV_2_2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 7/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

OZV_1_2012

Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o zákazu užívání návykových látek na vybraných veřejných prostranstvích

OZV_6

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Březno a jejích částech

OZV_2_06

Vyhlášky obce – NEPLATNÉ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV_1_2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV_1_2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV_3_2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Březno

OZV_2_2014

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV_3_2012

Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV_8

Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

OZV_7

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV_5

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

OZV_4

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity

OZV_3

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV_2

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku ze psů

OZV_1

Obecně závazná vyhláška Obce Březno č. 2/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Březno

OZV_2_09

Program rozvoje obce Březno 2024 – 2030

1. příloha Dotazníkové šetření

Program_rozvoje_obce_Brezno_2024-2030

Př. 1_PRO BŘEZNO-do 2030_Výsledky dotazníkového šetření_obec Březno

Skip to content