Hospodaření obce

Povinné informace

Oznámení dle zákona 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

 • Návrh rozpočtu, Rozpočet a Rozpočtová opatření Obce Březno
 • Návrh závěrečného účtu a Závěrečný účet Obce Březno
  jsou zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce www.obecbrezno.cz a k nahlédnutí v listinné podobě jsou k dispozici v budově Obecního úřadu Březno, v kanceláři u ekonoma obce, v úředních hodinách.

Rozpočet

Veškeré dokumenty týkající se rozpočtu Obce Březno jsou vyvěšeny na úřední desce.

Inventarizace

Inventarice probíhá 1x ročně, vždy 31.12. daného účetního roku. Vyhlášena je v souvisloti s roční účetní uzávěrkou na základě Příkazu k provedení inventarizace majetku a závazků organizace, v souladu s příslušnými ustanoveními.

Dotace

Obec se snaží získávat finanční prostředky i formou dotací.
Podařilo se získat dotace na tyto akce:

 • 9 vestavěných malobytů do panelových domů
 • 5 malobytů + bezbariérovou ordinaci lékařů
 • Rekonstrukci budovy Infocentra
 • Opravu fasády radnice
 • Zateplení panelových domů ve Březně
 • Inženýrské sítě pro 13 RD pod nádražím
 • Rekonstrukci bytových domů ve Střezově
 • Sanaci svahu ve Březně
 • Rekonstrukci čp. 150 – společenský sál
 • Rekonstrukci komunikací
 • Výstavbu tenisových kurtů
 • Novou cyklostezku
 • Pořízení materiálně – technického zázemí pro obecní úřad
 • Vybavení obce a osad odpadkovými koši

Obecní pozemky

Obec vlastní významné plochy pozemků v intravilánu obce.
Tato skutečnost nám umožňuje připravit další parcely pro výstavbu rodinných domů s následným prodejem soukromým vlastníkům.
To samé platí pro výstavbu hřišť a sportovišť.
Obec umožňuje pronájmy pozemků k rekreačnímu využití, provozování koníčků, ale i k zemědělskému hospodaření.
Pozemky, které nemají pro obec význam v rámci územního rozvoje (např. zemědělství) prodáváme.
Pronájmy i prodeje probíhají vždy na základě záměrů, dle Zákona o obcích.

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Březno na roky 2020 – 2023

Strednedoby_vyhled_rozpoctu_Obce_Brezno_na_roky_2020_-_2023

Program rozvoje obce Březno 2016 – 2022

Program_rozvoje_obce

Skip to content