Co mohu vyřídit zde

Vidimace a legalizace

Ověřování shody opisu listiny s jejím originálem a ověřování pravosti podpisu na listině.

 

Trvalé přihlašování k pobytu

Postup při ohlášení změny místa trvalého pobytu:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • předložit občanský průkaz
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem Úřadu.

 

Podání ohlášení ve věcech stavebních:

Nový stavební zákon ukládá stavebníkům pouze oznámit ústně na OÚ záměr výstavby, který nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení.

 

Placení místních poplatků

 

Podání žádosti o kácení stromů

Kdy je a není nutné podat žádost
Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.


Podklady k žádosti:

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat:

  • jméno a adresu žadatele,
  • doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les,
  • specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu,
  • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
  • zdůvodnění žádosti.

Stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení musí obsahovat i oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.

 

Žádost o provoz výherních hracích automatů

 

Řešení sousedských vztahů:

Stížnosti na místní občany a na činy uskutečnivší se v k.ú.  a nahlášení přestupků.

 

Zábory:

V případě, že plánujete např. opravu střechy nebo fasády a budete používat lešení nebo skladovat před domem stavební materiál a není-li to Váš pozemek, ale pozemek obecní, jste povinni nahlásit na Úřadě použití veřejného prostranství a bude Vám vyměřen poplatek. Pokud tak neučiníte, může Vám být vyměřena pokuta dle platné legislativy.

 

Sňatek:

Prostřenictvím Magistrátu Města Chomutova je možný sňatek v Obřadní síni OÚ ve Březně.

Skip to content