Velikost textu

Struktura obecního úřadu

Starostka - starosta@obecbrezno.cz

Řídí chod obce jako celku, podává všeobecné informace o obci, podnikání, záměry obce, zajišťuje a podává informace o průběhu investičních akcí, připravuje vyhlášky obce.
 

Místostarostka - mistostarosta@obecbrezno.cz

Zastupuje v době nepřítomnosti starostku. Připravuje spolu se starostkou obecně závazné vyhlášky a věnuje se činnostem spojeným s propagací obce, kronikou, tvorbou zpravodaje a dalších publikací. Jakožto člen rady obce vykonává především úkoly na úseku školství. Občanům je pro osobní jednání na OÚ k dispozici pravidelně každé pondělí odpoledne. 

Ekonom - ekonom@obecbrezno.cz

Vede účetnictví obce i organizační složky obce - MŠ, dohlíží na účetnictví příspěvkové organizace - ZŠ, vede evidenci všech poplatků (nájmy, místní poplatky, platby obyvatel a další).

Bytová referentka - pokladna@obecbrezno.cz

Vede agendu téměř 200 bytů, vydává nájemní smlouvy, sazby záloh na služby spojené s užíváním bytů, zajišťuje výměny zařizovacích předmětů a opravy bytového fondu. Vede evidenci obyvatel, přihlašování a odhlašování obyvatel, přidělování čísel popisných a evidenčních.

Administrativní pracovnice - asistent@obecbrezno.cz

Vede kompletní agendu datových schránek, Czech POINT, korespondenci obce, evidenci došlé a odeslané pošty. Vytváří podklady včetně úprav na internetových stránkách obce. 
 

Pracovník pověřený správou majetku obce - technik@obecbrezno.cz

Uzavírá pracovní smlouvy, vede veřejně prospěšné práce, zabezpečuje proškolení BOZP pro zaměstnanci VPP, zajišťuje čistotu veřejných prostranství, odvoz velkoobjemového odpadu, drobnou údržbu bytů a majetku obce, umožňuje a eviduje výkon alternativních trestů. Podá informace o pozemcích celého správního území. Sleduje výkazy PHM u vozidel a sekaček.

Dlouhodobá předpověď počasí

dopis v ruce

sociální pomoc chomutov, jirkov a okolí