Příměstský tábor 2024

Informace k ceně a platbě tábora

  • V ceně je zahrnuta strava, pojištění dítěte, pořízení materiálu a náklady související se zajištěním programu.
  • Na uvedený email obdrží zákonný zástupce potvrzení přihlášky a platební údaje.

Zákonný zástupce se zavazuje:

  • že při nástupu na příměstský tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte.
  • že neprodleně nahlásí jakékoliv změny (kontakt, zdravotní stav dítěte apod.)

Zákonný zástupce souhlasí:

  • že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením uvedeným ve zdravotním dotazníku (anamnéza), který je nedílnou součástí této přihlášky,
  • s pořizováním videí a fotografování dětí, případné využití těchto materiálů pro reklamní účely Obce Březno.

Zákonný zástupce bere na vědomí:

  • že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na příměstském táboře bez nároku vrácení táborového poplatku
  • že v případě odhlášení dítěte nejméně jeden měsíc před táborem se vrací celý táborový poplatek, při odhlášení alespoň 14 dní předem 50% poplatku, v případě kratšího období se poplatek nevrací. Pokud se dítě nemůže tábora zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se případy individuálně.
  • že dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a táborovým řádem, a že porušení těchto podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení táborového poplatku.

Odesláním této přihlášky závazně přihlašuji dítě na příměstský tábor.

Přihlášku vytiskněte a vyplněnou přineste sebou na první den tábora.
prihlaska-tabor (PDF)

V případě potřeby Vám pomohou s vytvořením online přihlášky v INFOCENTRU OBCE BŘEZNO.

Pokud je naplněna kapacita Vámi vybraného turnusu, je možnost podat přihlášku v tištěné podobě v INFOCENTRU OBCE BŘEZNO.
Při uvolnění místa Vás kontaktujeme.

Volná kapacita: 0 / 20 dětí

Kapacita tábora byla již naplněna.

Volná kapacita: 0 / 20 dětí

Kapacita tábora byla již naplněna.

Volná kapacita: 0 / 20 dětí

Kapacita tábora byla již naplněna.

Volná kapacita: 0 / 20 dětí

Kapacita tábora byla již naplněna.

Obec Březno
Radniční 97
Březno 431 45
Datová schránka: i6hbu8h

Tel.: 474 692 314 – starostka, místostarosta
Mob.: 606 761 834 – starostka;
Mob.: 606 760 203 – místostarosta
Email: starosta@obecbrezno.cz; mistostarosta@obecbrezno.cz
Další kontakty: zastupitelstvo

Obecní úřad Březno
Radniční 97, Březno 431 45
Tel.: 474 692 011 – kancelář
Mob.: 702 019 929 – kancelář
Mob.: 724 769 058 – technik

Faktury a jiné účetní doklady můžete zasílat na administrativa@obecbrezno.cz 

Skip to content